De website van BrandVitals maakt gebruik van cookies om de site te optimaliseren.

Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden

1.        Begripsbepalingen

1.1      BrandVitals BV, handelend onder de naam BrandVitals gevestigd te Breda, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Breda onder nummer 20098248.

1.2      Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder aan wie BrandVitals een aanbieding (offerte) doet of met wie BrandVitals een overeenkomst sluit, waarop deze voorwaarden van toepassing worden verklaard.

2.        Toepasselijkheid

2.1      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen (offertes) van BrandVitals en op alle overeenkomsten die BrandVitals met een opdrachtgever sluit tot het verrichten van werkzaamheden en het leveren van diensten of goederen.

2.2      Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Bij overeenkomsten die langer dan één jaar duren, behoudt BrandVitals zich echter het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de desbetreffende overeenkomst van toepassing te verklaren. De gewijzigde voorwaarden treden dan dertig dagen na de bekendmaking van de wijziging in werking.

2.3      Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden van de hand gewezen.

3.        Aanbiedingen (offertes) / Tot stand komen overeenkomst

3.1      De overeenkomsten die door BrandVitals worden aangegaan betreffen overeenkomsten als bedoeld in boek 7, art. 400 ev., Burgerlijk Wetboek.

3.2      Alle aanbiedingen (offertes) van BrandVitals zijn vrijblijvend.

3.3      De condities genoemd in de aanbiedingen en offertes zijn gedurende 30 dagen na het uitbrengen daarvan geldig.

3.4      Een opdracht komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding door BrandVitals.

3.5      Bij tussentijdse opzegging blijft de opdrachtgever de volledige vooraf overeengekomen vergoeding voor de opdracht verschuldigd.

4.        Leveringstermijnen

4.1      BrandVitals zal zich naar behoren inspannen een overeengekomen leveringstermijn te halen. Een dergelijke termijn is echter niet fataal en overschrijding daarvan geeft geen recht de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te eisen.

5.        Prijzen

5.1      De door BrandVitals berekende tarieven zijn in Euro's en zullen worden vermeerderd met omzetbelasting (indien deze belasting op grond van de wet verschuldigd is) en met alle eventuele overige heffingen.

5.2      Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen heeft BrandVitals bij langer lopende overeenkomsten het recht om de door de opdrachtgever verschuldigde tarieven met ingang van elk kalenderjaar te verhogen op basis van het consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens (2011 = 100) van het CBS, dan wel (mocht het CBS dit indexcijfer niet langer hanteren) het indexcijfer dat hiermee het meest overeenstemt. Het aangepaste tarief wordt berekend door het geldend tarief te vermenigvuldigen met het indexcijfer van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanpassing van kracht wordt, gedeeld

door het indexcijfer van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarop het geldend tarief van kracht werd. Indien BrandVitals redenen aanwezig acht om het aangepaste tarief op een hoger bedrag vast te stellen dan volgens deze berekening het geval zou zijn, is de opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst bij aangetekende brief op te zeggen binnen 14 dagen na de daartoe strekkende kennisgeving van BrandVitals. De opzegging dient te geschieden met inachtneming van een redelijke termijn. Voor de werkzaamheden die BrandVitals uitvoert (en de door haar geleverde diensten of goederen) tot aan het verstrijken van deze termijn is de opdrachtgever de op basis van het indexcijfer aangepaste tarieven verschuldigd.

6.        Facturen en betaling

6.1      Tenzij daarop een andere termijn is aangegeven dienen facturen van BrandVitals binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

6.2      Bij overschrijding van die termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en gehouden tot vergoeding van een vertragingsrente van 1% per maand, alsmede tot betaling van alle redelijke rechtelijke en buitengerechtelijke kosten die BrandVitals in verband daarmee maakt. Hiernaast heeft BrandVitals recht op vergoeding van de wettelijke rente over het door de opdrachtgever verschuldigde. BrandVitals heeft voorts het recht om de (verdere) nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat volledige voldoening heeft plaatsgevonden.

6.3      Indien betaling in termijnen is overeengekomen is BrandVitals, bij verzuim van de opdrachtgever als bedoeld in lid 6.2 gerechtigd haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten. BrandVitals is in dat geval niet aansprakelijk voor eventuele schade die daarvan het gevolg is.

6.4      Het eventuele recht van de opdrachtgever om de betaling van verschuldigde bedragen op te schorten of deze te verrekenen wordt uitgesloten.

6.5      BrandVitals is te allen tijde bevoegd om afdoende zekerheidsstelling of (gehele of gedeeltelijke) vooruitbetaling van een opdrachtgever te verlangen, alvorens (verder) te presteren.

6.6      Bij onenigheid over de juiste omvang van hetgeen de opdrachtgever aan BrandVitals verschuldigd is zullen de administratieve gegevens van BrandVitals bepalend zijn, tenzij schriftelijk tegenbewijs door de opdrachtgever wordt geleverd.

7.        Aangeleverde gegevens, bestanden en gegevendragers

7.1      Alle door een opdrachtgever in het kader van een overeenkomst aan te reiken gegevens en bestanden dienen door hem te worden aangeleverd in het door BrandVitals aangegeven format en op de door BrandVitals aan te geven wijze. Fouten of vertragingen die (mede) ontstaan omdat de opdrachtgever zich hier niet aan houdt kunnen niet tot enige aansprakelijkheid van BrandVitals leiden.

7.2      Fouten of vertragingen die (mede) ontstaan omdat de aangeleverde gegevens of bestanden niet juist of onvolledig zijn kunnen niet tot enige aansprakelijkheid van BrandVitals leiden.

7.3      De opdrachtgever is jegens BrandVitals aansprakelijk voor de eventuele schade die BrandVitals lijdt ten gevolge van fouten of onvolkomenheden in de door hem aangeleverde gegevens, bestanden of gegevensdragers. Hieronder dienen mede te worden verstaan eventuele virussen, wormen of andere elektronische elementen. De opdrachtgever vrijwaart BrandVitals voorts voor eventuele aanspraken van derden ten gevolge van dergelijke fouten of onvolkomenheden.

7.4      De opdrachtgever garandeert ten aanzien van door hem aan BrandVitals te leveren gegevens, bestanden en gegevensdragers dat hij gerechtigd is deze aan BrandVitals ter beschikking te stellen en dat BrandVitals gerechtigd is de ten aanzien daarvan overeengekomen werkzaamheden te verrichten. De opdrachtgever vrijwaart BrandVitals voor eventuele aanspraken van derden ter zake.

8.        Reclames en aansprakelijkheid

8.1      Op BrandVitals rust de inspanningsverplichting de overeenkomst naar behoren na te komen.

8.2      Indien de opdrachtgever van oordeel is dat BrandVitals een overeenkomst niet naar behoren nagekomen is, dient hij BrandVitals daarvan binnen 14 dagen nadat hij het desbetreffende gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze heeft kunnen ontdekken schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan hij zich niet langer op het gebrek kan beroepen. De opdrachtgever wordt, bijzondere en door hem aan te tonen omstandigheden uitgezonderd, in ieder geval geacht een gebrek redelijkerwijze te kunnen ontdekken vanaf het moment dat hij de door BrandVitals geleverde prestatie heeft ontvangen, dan wel anderszins met de inhoud van de prestatie bekend is geworden.

8.3      De opdrachtgever is gehouden om BrandVitals alle medewerking te verlenen teneinde BrandVitals in staat te stellen een vermeend gebrek te onderzoeken en desgewenst binnen bekwame tijd te herstellen.

8.4      Indien BrandVitals niet heeft voldaan aan haar in artikel 8.1 genoemde inspanningsverplichting, de opdrachtgever overeenkomstig de artikelen 8.2. en 8.3 heeft gehandeld en het gebrek niet binnen bekwame tijd is hersteld, is BrandVitals ten aanzien van haar tekortkoming aansprakelijk voor directe schade, mits deze aan haar dient te worden toegerekend en de aansprakelijkheid niet op grond van de artikelen 7.1 of 7.2 ontbreekt. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder begrepen geleden verlies, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade en gemiste goodwill, wordt uitgesloten.

8.5      De omvang van iedere aansprakelijkheid van BrandVitals is steeds beperkt tot de factuurwaarde van de werkzaamheden (c.q. de geleverde diensten of goederen), waardoor of in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan. Bij een langer lopende overeenkomst bedraagt deze factuurwaarde ten hoogste hetgeen BrandVitals gedurende een periode van een jaar, voorafgaande aan de in artikel 8.2 bedoelde kennisgeving, ter zake van de desbetreffende overeenkomst heeft gefactureerd.

8.6      De in artikel 8.5 omschreven beperking van de omvang van de aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden (en leidinggevende ondergeschikten van BrandVitals.

9.        Geheimhouding

9.1      De opdrachtgever zal geheimhouding betrachten ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie die bij de uitvoering van een overeenkomst in zijn bezit komt en zal die informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan de uitvoering van de overeenkomst.

9.2      Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet, indien en voor zover er een wettelijke verplichting bestaat vertrouwelijke informatie aan een derde te verschaffen. In dat geval zal de opdrachtgever echter zo spoedig mogelijk BrandVitals van de informatieverschaffing op de hoogte stellen.

9.3      In geval van overtreding van de bepaling van artikel 9.1 verbeurt de opdrachtgever (per overtreding) aan BrandVitals een eenmalige, onmiddellijke en niet voor verrekening vatbare boete van € 50.000,--, alsmede een boete van € 5.000,-- voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, één en ander onverminderd het recht van BrandVitals op vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade.

10.      Intellectuele eigendom

10.1    Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen blijven de intellectuele eigendomsrechten (waaronder begrepen auteursrechten) van alle in het kader van een overeenkomst aan een opdrachtgever ter beschikking gestelde producten (waaronder software, gegevens en gegevensbestanden) bij BrandVitals en worden deze niet aan de opdrachtgever overgedragen.

10.2    Met betrekking tot de in artikel 11.1 bedoelde producten wordt aan een opdrachtgever slechts een persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruiksrecht verleend; dit recht komt niet (mede) toe aan met de opdrachtgever gelieerde ondernemingen of instellingen. De opdrachtgever is niet gerechtigd om de producten te kopiëren of op andere wijze te vermenigvuldigen, dan wel deze op welke wijze dan ook openbaar te maken, anders dan overeenkomstig hetgeen daarover in de desbetreffende overeenkomst is bepaald. Voor zover de producten uit gegevens of gegevensbestanden bestaan, mogen deze niet worden "opgevraagd" of "hergebruikt" in de zin van de Databankenwet, behoudens voor zover dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van het overeengekomen gebruik van die gegevens of gegevensbestanden. De voorgaande beperkingen laten de rechten van de opdrachtgever, voortvloeiende uit de artikelen 45j en 45k van de Auteurswet 1912 (het toegestane eigen gebruik voor backup- en archiefdoeleinden) onverlet.

10.3    Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BrandVitals is het de opdrachtgever niet toegestaan om logo's, merken, handelsnamen of andere intellectuele eigendommen van BrandVitals te gebruiken in zijn communicatie (advertenties en andere reclame-uitingen daaronder begrepen) met derden.

10.4    In geval van overtreding van één van de bepalingen van artikel 11.2 of 11.3, verbeurt de opdrachtgever (per overtreding) aan BrandVitals een eenmalige, onmiddellijke en niet voor verrekening vatbare boete van € 50.000,--, alsmede een boete van € 5.000,-- voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, één en ander onverminderd het recht van BrandVitals op vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade.

11.      Eigendomsvoorbehoud

11.1    Alle ter uitvoering van een overeenkomst door BrandVitals geleverde zaken blijven haar eigendom, totdat de opdrachtgever al hetgeen hij aan BrandVitals verschuldigd is volledig heeft voldaan.

11.2    Indien BrandVitals zich op haar eigendomsvoorbehoud beroept is de opdrachtgever gehouden alle medewerking te verlenen teneinde haar in staat te stellen de desbetreffende zaken tot zich te nemen.

12.      Werkzaamheden door derden

12.1    BrandVitals heeft het recht om ter uitvoering van een overeenkomst desgewenst ook derden in te schakelen.

12.2    Indien de overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal BrandVitals steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

12.3    BrandVitals zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met Opdrachtgever en in elk geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. BrandVitals is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever (mede) namens Opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

13.      Risico-overgang

13.1    Het risico van al hetgeen BrandVitals uit hoofde van een overeenkomst aan de opdrachtgever levert gaat op de opdrachtgever over bij verzending door BrandVitals of bij afgifte door BrandVitals aan een voor de verzending ingeschakelde vervoerder.

14.      Toegang beveiligde websites en toegang beveiligd BrandVitals netwerk

14.1    Indien BrandVitals een aanbieding doet waarvoor toegang tot door BrandVitals beheerde website(s) of netwerk nodig is, zijn ook de volgende voorwaarden op die aanbieding en de daaruit voortvloeiende    overeenkomst van toepassing.

14.2    Toegang tot beveiligde netwerken zoals "Mijn BrandVitals" en dergelijke is uitsluitend toegestaan voor vooraf door de opdrachtgever geautoriseerde medewerkers van de opdrachtgever. Geautoriseerde medewerkers krijgen toegang middels een gebruikersaccount en een wachtwoord en/of token. Op verzoek van de opdrachtgever om een geautoriseerde medewerker toegang te verlenen, zal BrandVitals de medewerker registreren, het gebruikersaccount toesturen en via een beveiligde procedure het wachtwoord en/of token. Na ontvangst van het gebruikersaccount en het wachtwoord en/of token, krijgt de geautoriseerde medewerker toegang tot het beveiligde netwerk.

14.3    Indien BrandVitals aan een opdrachtgever een gebruikersaccount en wachtwoord verstrekt, verplicht de opdrachtgever zich deze gegevens niet aan een derde ter beschikking te stellen en ook overigens al het redelijk mogelijke te doen teneinde onbevoegd gebruik van deze gegevens te voorkomen. Indien BrandVitals misbruik van een gebruikersaccount, een wachtwoord of, meer in het algemeen, van een aangeboden website-functionaliteit vermoedt, heeft zij het recht de door middel van de gebruikersaccount of het wachtwoord verkrijgbare toegang te weigeren c.q. blokkeren.

14.4    BrandVitals draagt zorg voor beveiliging van het netwerk. Indien er zich naar de mening van BrandVitals omstandigheden voordoen waardoor BrandVitals de beveiliging niet op het voorgeschreven niveau kan behouden, is BrandVitals gerechtigd over te gaan tot het geheel of gedeeltelijk afsluiten van de (netwerk)toegang.

14.5    De opdrachtgever vrijwaart BrandVitals voor de gevolgen van verlies of onbevoegd gebruik van de door BrandVitals verstrekte gebruikersaccounts, tokens, toegangscodes, en wachtwoorden, tenzij deze gevolgen worden veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van BrandVitals zelf.

15.      Gebruik van door BrandVitals verstrekte gegevens

15.1    Indien de overeenkomst met zich brengt dat BrandVitals aan de opdrachtgever gegevens verstrekt teneinde de opdrachtgever in staat te stellen die gegevens te gebruiken, zijn ook de volgende voorwaarden op de overeenkomst van toepassing.

15.2    Het is de opdrachtgever niet toegestaan door BrandVitals verstrekte gegevens te gebruiken voor een ander doel dan in de overeenkomst bepaald. Behoudens voor zover dit doel dat meebrengt, is het de opdrachtgever niet toegestaan door BrandVitals verstrekte gegevens aan te wenden om een eigen database op te bouwen of deze te (laten) exploiteren. Het is de opdrachtgever evenmin toegestaan door BrandVitals verstrekte gegevens aan te wenden om een eigen directory of gids op te bouwen of deze te (laten) exploiteren. Een aanvulling, aanpassing of andersoortige verrijking door de opdrachtgever van eigen gegevens met door BrandVitals verstrekte gegevens is slechts toegestaan, indien daardoor op geen enkele wijze inbreuk wordt gedaan aan de aard of omvang van het ter zake van de door BrandVitals verstrekte gegevens verleend gebruiksrecht. Deze beperkingen laten het recht van de opdrachtgever om aan de hand van een verkregen respons een eigen (persoons-)registratie op te bouwen onverlet.

15.3    Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zullen door BrandVitals verstrekte gegevens slechts eenmalig door de opdrachtgever worden gebruikt en zal dit eenmalig recht bij bedrijfsgegevens na verloop van drie maanden en bij consumentengegevens na verloop van vier weken nadat BrandVitals de desbetreffende gegevens heeft verstrekt vervallen.

15.4    Indien overeengekomen is dat de opdrachtgever door BrandVitals verstrekte gegevens meervoudig mag gebruiken (onder welk gebruik mede wordt begrepen een aanvulling, aanpassing of andersoortige verrijking, zoals bedoeld in artikel 18.2), wordt de desbetreffende overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, aangegaan voor de duur van één jaar, of, indien daarvan sprake is, zoveel korter als de opdrachtgever beschikt over een credits tegoed of soortgelijk tegoed.

15.5    Na afloop van het toegestane gebruik is de opdrachtgever verplicht om de gegevens terstond te vernietigen c.q. te verwijderen, dan wel, indien BrandVitals daarom verzoekt, deze (met de daarbij behorende dragers) aan BrandVitals te retourneren.

15.6    BrandVitals staat niet in voor de juistheid en de volledigheid van de door haar verstrekte gegevens.

15.7    Indien overeengekomen is dat de opdrachtgever door BrandVitals verstrekte gegevens op zijn beurt aan een derde ter beschikking mag stellen, is de opdrachtgever verplicht die derde dezelfde verplichtingen op te leggen als hijzelf jegens BrandVitals uit hoofde van de overeenkomst heeft.

15.8    BrandVitals is gerechtigd aan door haar verstrekte gegevens een aantal controlegegevens (zoals adressen) toe te voegen. Indien deze controlegegevens uitwijzen dat de opdrachtgever zich niet houdt aan het overeengekomen gebruik, is daarmee het volledig bewijs van zijn toerekenbare tekortkoming geleverd, behoudens tegenbewijs zijnerzijds.

15.9    BrandVitals verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van geleverde programmatuur voor de duur van de overeenkomst. Opdrachtgever zal de tussen de partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en         uit te voeren.

15.10  De programmatuur mag door Opdrachtgever uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt.

15.11  Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar.

15.12  Onverwijld na het eindigen van het gebruiksrecht van de programmatuur zal Opdrachtgever alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan BrandVitals retourneren en van alle verwerkingseenheden verwijderen.

15.13  In geval van overtreding van één van de bepalingen van dit artikel, verbeurt de opdrachtgever (per overtreding) aan BrandVitals een eenmalige, onmiddellijke en niet voor verrekening vatbare boete van € 50.000,--, alsmede een boete van € 5.000,-- voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, één en ander onverminderd het recht van BrandVitals op vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade.

16.      Privacy

16.1    Indien de overeenkomst met zich brengt dat BrandVitals aan de opdrachtgever persoonsgegevens (of gegevens die aan tot personen herleidbare bestanden kunnen worden) verstrekt, zijn ook de volgende voorwaarden op de overeenkomst van toepassing.

16.2    De opdrachtgever zal BrandVitals voorafgaande aan de verstrekking van de in artikel 19.1 bedoelde gegevens informeren over het doel waarvoor de verstrekte gegevens zullen worden aangewend.

16.3    BrandVitals is niet gehouden om gegevens aan de opdrachtgever te verstrekken die betrekking hebben op personen waarvan BrandVitals weet of vermoedt dat zij tegen verstrekking van hen betreffende gegevens bezwaar hebben. De opdrachtgever zal zich onthouden van het gebruik van door BrandVitals verstrekte gegevens die betrekking hebben op personen, waarvan de opdrachtgever weet of vermoedt dat zij tegen gebruik of verwerking van hen betreffende gegevens bezwaar hebben.

16.4    Indien de opdrachtgever op grond van artikel 35, lid 2 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens een betrokkene inlicht met betrekking tot de herkomst van persoonsgegevens en daarbij meedeelt dat die gegevens door BrandVitals zijn verstrekt, zal hij BrandVitals hiervan terstond op de hoogte stellen en daarbij aangeven, welke inlichtingen met betrekking tot de herkomst aan de betrokkene zijn gegeven. De opdrachtgever zal deze inlichtingen slechts geven nadat hij met zekerheid heeft vastgesteld dat het verzoek van de daadwerkelijke betrokkene afkomstig is.

16.5    De opdrachtgever zal ieder verzoek tot wijziging, afscherming of verwijdering van door BrandVitals ter beschikking gestelde persoonsgegevens terstond uitvoeren, mits door de opdrachtgever met zekerheid is vastgesteld dat dit verzoek afkomstig is van de daadwerkelijke betrokkene. De opdrachtgever zal BrandVitals en eventuele derden, die eveneens over de desbetreffende gegevens beschikken, terstond over dergelijke verzoeken en de ter zake door hem genomen maatregelen informeren.

16.6    Het is de opdrachtgever niet toegestaan door BrandVitals verstrekte persoonsgegevens buiten Nederland te brengen of te verspreiden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van BrandVitals.

16.7    Indien de opdrachtgever aan BrandVitals persoonsgegevens verstrekt, staat hij ervoor in dat ten aanzien van die gegevens is voldaan aan de toepasselijke regelgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens) en dat de verstrekking aan en bewerking door BrandVitals is toegestaan onder deze regelgeving. De opdrachtgever zal ten aanzien van de door BrandVitals aan hem geleverde persoonsgegevens eveneens aan deze regelgeving voldoen. De opdrachtgever vrijwaart BrandVitals voor aanspraken van derden die ontstaan als gevolg van het feit dat niet is voldaan aan de deze regelgeving.

16.8    De opdrachtgever zal dusdanige voorzieningen van technische en organisatorische aard treffen ter beveiliging van zijn producten en diensten dat derden niet onbevoegd kennis kunnen nemen van door BrandVitals verstrekte gegevens of daarover onbevoegd de beschikking (kunnen) krijgen.

16.9    De opdrachtgever zal ter zake van het gebruik van door BrandVitals verstrekte gegevens de meest recente gedragscode voor direct marketing van de brancheorganisatie DDMA in acht (laten) nemen. Op haar beurt kan BrandVitals bij de uitvoering van een overeenkomst niet gehouden worden te handelen in strijd met deze gedragscode.

17.      Consultancy werkzaamheden

17.1    Indien de overeenkomst met zich brengt dat BrandVitals ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden op het gebied van consultancy (advieswerkzaamheden) verricht, zijn ook de volgende voorwaarden op de overeenkomst van toepassing.

17.2    Als BrandVitals daarom verzoekt, zal de opdrachtgever op zijn locatie kosteloos een werkruimte, met telefoon-, fax- en data-aansluitingen, ter beschikking stellen.

17.3    In afwijking van de slotzin van artikel 14 zal BrandVitals ter uitvoering van een opdracht ter zake van consultancy geen derden inschakelen, anders dan na voorafgaand overleg met de opdrachtgever.

17.4    BrandVitals heeft het recht om, na overleg met de opdrachtgever, de samenstelling van een ter zake van consultancy ingezet adviesteam te wijzigen, indien dit naar het oordeel van BrandVitals wenselijk is teneinde de opdracht naar behoren uit te voeren.

18.     Duur en beëindiging van de overeenkomst

18.1    De opdracht wordt aangegaan voor de duur daarvan en zal daarom van rechtswege eindigen wanneer de opdracht is afgerond.

18.2    Opdrachtgever erkent dat de duur en de planning van de opdracht kunnen worden beïnvloed door allerlei onvoorziene factoren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kwaliteit van de door de opdrachtgever in het kader van de opdracht verstrekte informatie en de (mate van) beschikbaarheid en inzet van de bij de opdracht betrokken medewerkers van de opdrachtgever.

18.3    BrandVitals zal zich inspannen om de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. Deze planning en de daarin opgenomen (deel-)termijnen kunnen echter nooit als fatale termijnen worden aangemerkt. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van BrandVitals, geeft overschrijding van de planning en de daarin opgenomen (deel-)termijnen aan opdrachtgever niet het recht om tot gehele of gedeeltelijke ontbinding of opzegging van de opdracht over te gaan, nog het recht op vergoeding van enige door de opdrachtgever dientengevolge geleden schade.

18.4    Partijen hebben beide het recht de opdracht tussentijds schriftelijk op te zeggen, met een opzegtermijn van één (1) kalendermaand, indien en voor zover één van hen daarbij aantoont dat de uitvoering van de oorspronkelijke opdrachten wegens gewichtige redenen aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk worden en voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet gevergd kan worden.

18.5    Opdrachtgever zal in geval van beëindiging van de opdracht om welke reden dan ook, alle tot dan toe in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden door BrandVitals tijdig en volledig vergoeden. Alle reeds aan opdrachtgever verstuurde facturen, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.

18.6    Onverminderd de aan haar ter zake op grond van het Burgerlijk Wetboek toekomende rechten, is BrandVitals gerechtigd om een overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (c.q. op te zeggen) indien aan de opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling is verleend, hij in staat van faillissement is gesteld, op hem een schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard of hij zijn bedrijfsvoering stil heeft gelegd of de door hem gedreven onderneming liquideert.

18.7    BrandVitals is gerechtigd om een overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (c.q. op te zeggen) indien BrandVitals niet meer kan voldoen aan haar verplichtingen door toedoen van een bronleverancier, dan wel op grond van gewijzigde wet- of regelgeving of de uitspraak van een rechterlijke of toezichthoudende instantie.

18.8    In geval van een ontbinding (c.q. opzegging) zoals bedoeld in artikel 23.1 of 23.2 zal al het geen de opdrachtgever aan BrandVitals verschuldigd is terstond opeisbaar worden.

19.      Toepasselijk recht en geschillen

19.1    Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

19.2    Alle geschillen, voortvloeiende of verband houdende met een overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Breda.

BrandVitals, Handelsregister 20098248

Breda, 1 september 2011